ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Členské příspěvky 2018/2019

Kategorie Výše členského příspěvku
Základní členství 600 Kč
Sleva – druhý člen rodiny 500 Kč
Sleva – třetí a další člen rodiny 400 Kč
Sleva – aktivní činovníci oddílů a střediska
(slevu schvaluje vedoucí oddílu/střediska)
400 Kč

Některé zdravotní pojišťovny je mohou příspěvek proplácet (jako podporu pohybových aktivit u dětí).

 Jak platit?

  • preferujeme platbu na střediskový účet 2700258108/2010
  • variabilní symbol: 11ABCDEF, kde ABCDEF je registrační číslo – to získáte od vedoucího oddílu
  • zpráva pro příjemce: ČP 2018/2019 jméno příjmení, oddíl
  • Bankovní účet je transparentní, na webu si sám můžeš zkontrolovat přijetí platby.

Termín platby

Platby členů 6. oddílu (Ždánice), jsou splatné do 20.11.2018

Jak bude členský příspěvek využit?

Členský příspěvek se skládá z několika částí. Část příspěvku slouží pro pokrytí výdajů nadřízených jednotek Junáka – českého skauta (80 Kč okres Hodonín, 25 Kč Jihomoravský kraj TGM, 245 Kč ústředí).

Okres Hodonín zajištuje spolupráci všech 6 podřízených středisek a komunikaci s krajem, pořádá závody a společné akce jak pro děti v oddílech,  tak i vzdělávací akce a semináře pro vedoucí, finančně přispívá na zahraniční a vzdělávací akce.

Jihomoravský kraj TGM zajišťuje spolupráci okresů a podřízených středisek a komunikaci s ústředními orgány a ostatními kraji. Také pořádá závody a vzdělávací akce. Finančně přispívá na zahraniční akce a vznik nových oddílů.

Ústředí zajišťuje řízení celé organizace s více než 58 000 členy, z členského příspěvku je např. hrazeno členství v mezinárodních skautských organizací WOSM a WAGGGS, vydávání skautských časopisů, úrazové pojištění pro členy, pořádání celostátních akcí, zajištění vydávání skautských publikací a materiálů apod.

Zbývající část členského příspěvku bude využita v rámci našeho střediska. Členský příspěvek tvoří cca 10 % celkových příjmů střediska a umožňuje nám např. dotovat spoluúčast některých dotací, obnovovat a udržovat veškerý střediskový majetek, pořádat nejrůznější akce, ale také i umořovat dluh vzniklý nákupem chaty Kukačky.